“ยุติธรรม” เปิดเวทีศึกษาการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้ต้องขังโครงการกำลังใจฯ

17 พ.ค. 2560 15:01 น. 625 ครั้ง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้

สืบเนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงมีพระวินิจฉัย

ให้ดำเนินการประเมินการกระทำผิดซ้ำในผู้ต้องขัง ๓ กลุ่ม

เพื่อดูความสัมฤทธิ์ผลของโครงการกำลังใจฯ ในภาพรวม

ซึ่งสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ได้ประชุมร่วมกับทีมนักวิชาการเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลดังกล่าว

โดยกำหนดที่จะเก็บข้อมูลในผู้ต้องขัง ๓ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ ผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำ/ทัณฑสถานหญิงที่เปิดโครงการกำลังใจฯ แล้ว จำนวน ๑๗ แห่ง

กลุ่มที่ ๒ ผู้ต้องขังรุ่นที่ ๒ ที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ

ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำนำร่อง จำนวน ๔ แห่ง

และกลุ่มที่ ๓ ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการเรื่องเล่าแดนประหารของเรือนจำกลางบางขวาง

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งบริบทต่างๆ ของการกระทำผิดซ้ำ

สำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมของโครงการในระยะต่อไป

รวมทั้งเป็นข้อมูลในการที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะนำไปเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับลักษณะการกระทำผิดซ้ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำ

ตลอดจนกิจกรรม หรือโครงการที่สามารถปรับพฤติกรรมหรือจิตใจไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

 

โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด