“ยุติธรรม” หารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

18 พ.ค. 2560 10:16 น. 534 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

โดยที่ประชุมได้พิจารณา พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในประเด็น ดังนี้

๑. แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยกำหนดกรอบแนวทางการปรับปรุงหรือจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูปดังกล่าว นอกจากนี้ กำหนดให้มีคณะทำงาน เพื่อศึกษาและจัดทำเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการจัดทำพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ทดแทนพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

๒. กำหนดกรอบบทบาท ภารกิจ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตงานและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด