กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี เพิ่มศักยภาพด้านการบังคับคดีแพ่งให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

18 พ.ค. 2560 10:37 น. 441 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง

แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ ๓

เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร

ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ - ๖ สำนักงานบังคับคดีภาค ๑, ๒ และ ๗

ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

และแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบังคับคดีแพ่ง

รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน

ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อันจะนำไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

นอกจากนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดจัดรุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรมแรมการ์เด้น คลิฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดน่าน

รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเซนทาราโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุดรธานี

และรุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด