การประชุมคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม 5ส ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ต.ส.น. ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

18 พ.ค. 2560 10:47 น.