ยธ. หารือแนวทางการปฏิรูปกิจการตำรวจ

18 พ.ค. 2560 16:21 น. 555 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ จำนวน ๕ เรื่อง
ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาระบบการสอบสวน
๒. การพัฒนาระบบงานนิติวิทยาศาสตร์
๓. การพัฒนาอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจ
๔. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
และ ๕. การพัฒนาระบบค่าตอบแทน
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขการปฏิรูปกิจการตำรวจ
และส่งให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) พิจารณา
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด