ยธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม

18 พ.ค. 2560 17:00 น. 452 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๒๒ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานคร

และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

โดยที่ประชุมมีมติมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองทุนยุติธรรม

เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน

ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเสนอประธานในการปล่อยตัวชั่วคราวได้

ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘

รวมถึงพิจารณาให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายตามคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี

และการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด