กระทรวงยุติธรรมขอเชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. ฯ

19 พ.ค. 2560 09:48 น. 2,126 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) (ฉบับกระทรวงยุติธรรมเสนอและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล้ว)

 ร่างฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล้ว เสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ร่างพระราชบัญญัติฯ (เดิม) ที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.thเพื่อรับฟังความคิดเห็น“ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)” ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม(www.moj.go.th) และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 รวมทั้งสิ้น 21 วัน

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)

ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th