เด็กทุกคนต้องได้เรียน!!! อีกหนึ่งปณิธานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หวัง“สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม”

19 พ.ค. 2560 15:30 น. 817 ครั้ง

เด็กทุกคนต้องได้เรียน!!! อีกหนึ่งปณิธานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หวัง“สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม”

โครงการยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมพินิจฯ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาในระดับมาตรฐานเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไปทั้งในหลักสูตรของกศน. สพฐ. อาชีวศึกษา ปริญญาตรีและแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภายในหรือภายนอกสถานควบคุมตามศักยภาพและความสามารถของเด็กและเยาวชนแต่ละราย ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งการฝึกสอนทักษะวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของเด็กและเยาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต

ด้วยนโยบายเน้นเฉพาะ 3 ข้อ คือ

  1. มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองจากโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย
  2. ยกระดับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ภายในสถานที่ควบคุม เช่น การฝึกวิชาชีพ การเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้สามารถเทียบโอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติได้
  3. มุ่งเน้นการประสานครูจากภายนอกให้เข้ามาจัดการเรียนการสอนภายในสถานควบคุมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะคือ 1.การวางระบบ 2.การขับเคลื่อนและขยายผล และ 3.การติดตามและประเมินผล

ซึ่งผลการดำเนินงานจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกรมพินิจฯ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยในปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่า โครงการดังกล่าว “ประสบความสำเร็จ” สถิติเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษามีเพิ่มสูงขึ้น โดยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 19 แห่ง พบว่ามีเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิม 60.46% เป็น 75.31%ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานแรกรับ จำนวน 34 แห่ง จากเดิม 17.15%  เป็น 56.36%  และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานแรกรับชั่วคราว จำนวน 17 แห่ง มีเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิม 19.55 % เป็น 53.23%

และในปี 2560 นี้ กรมพินิจฯ มีเป้าประสงค์ว่า “เด็กและเยาวชนทุกรายที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกราย เต็ม 100%

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด