การประชุมของคณะทำงานที่ 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย สมัยที่ 51

22 พ.ค. 2560 09:25 น. 456 ครั้ง

 


เมื่อวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้รับเลือกจากผู้แทนประเทศสมาชิกให้เป็นประธานคณะทำงานที่ 5 ว่าด้วยกฏหมายล้มละลาย (Working Group V:Insolvency Law) ต่อเนื่องอีกสมัยหนึ่ง ซึ่งในการประชุมของคณะทำงานที่ 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย สมัยที่ 51 จัดโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ(United Nations Commission on International Trade Law:UNCITRAL) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมในครั้งนี้ มีความคืบหน้าในการปรับปรุงร่างกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการยอมรับและบังคับคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีล้มละลายระหว่างประเทศ ร่างกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ซึ่งน่าจะสามารถเสนอต่อคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยในอนาคต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด