“ยุติธรรม” หารือแนวทางการกำหนดหลักสูตรอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

22 พ.ค. 2560 13:38 น. 886 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการกำหนดหลักสูตรอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรองรับการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด