ยธ. เปิดเวที Talk To Talk เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

29 พ.ค. 2560 17:14 น. 519 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร Talk To Talk ครั้งที่ ๒

เพื่อเป็นเวทีสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรี

และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในบทบาท ภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงาน

รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรยิ่งขึ้น

โอกาสนี้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงกรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่า กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักงบประมาณ

สำนักงาน กพร. และสำนักงาน กพ. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติร่วมกันในกรณีดังกล่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด