รมว.ยธ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีพิเศษ

30 พ.ค. 2560 15:21 น. 424 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

มอบนโยบาย และรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายพร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ขอให้ยึดถือแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างเต็มที่ และมีการจัดการคดีที่เป็นระบบ

พร้อมทั้งเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะเรื่องงานด้านการสอบสวน ที่ต้องเน้นมาตรฐาน ยึดหลักการบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง

๓. เน้นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความคุ้มค่า

รวมทั้งยึดหลักระบบคุณธรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ไม่ให้มีการแทรกแซง เน้นความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี และมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

๔. การพัฒนา “บุคลากร” ทั้งด้านทักษะการทำงานและพัฒนาจิตใจ

ให้อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีอุดมการณ์เพื่องานสอบสวนคดีพิเศษ

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)

ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษในภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อรับฟังความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคการทำงานด้านการสอบสวนคดีพิเศษ

พร้อมทั้งกำชับให้เร่งสร้างความรู้เรื่องกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ผนึกกำลังและผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เครือข่าย และอาสาสมัคร

เพื่อช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งด้านการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

 

นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ควบคุมผู้ต้องหา และเก็บของกลาง

ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิตอล และห้องฝึกจำลองสถานการณ์เสมือนจริง

ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด