ยธ.ร่วมพิธีระลึกวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค. 2560 15:54 น. 561 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์

ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด