“ยุติธรรม” จัดเวทีเพิ่มศักยภาพ “การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน”

31 พ.ค. 2560 10:44 น. 546 ครั้ง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ปทุมธานี

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ

“ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน”

ร่วมกับนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนภาคประชาชน

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วน

ได้มีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชน

เพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยใช้กลไกการระงับข้อพิพาทของคนในชุมชน เพื่อจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด