“ยุติธรรม” พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รวมเป็นเงินกว่า ๓๐ ล้านบาท

31 พ.ค. 2560 13:19 น. 476 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๗ เรื่อง และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๕๗๐ เรื่อง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๔๑,๘๓๓.๓๐ บาท ดังนี้

๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑,๑๖๕ เรื่อง

พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๕๕๙ เรื่อง เป็นเงิน ๒๘,๙๘๓,๘๖๓.๓๐ บาท

๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๖๒ เรื่อง

พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๑๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑,๘๕๗,๙๗๐ บาท

โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด