“ยุติธรรม” ร่วมมือ ๗ หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย

31 พ.ค. 2560 16:45 น. 699 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของสหประชาชาติที่เรียกว่า
“หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” (UN Guiding Principles on business and Human Rights)
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในเรื่อง "หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
กับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม"
โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของหลักการ UNGP โดยเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และได้ย้ำถึงการมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)
ต่อจากนั้น นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ในประเทศไทย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ๗ องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพลังของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความพร้อม
ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจะประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้หลักการฯ ดังกล่าว
นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด