พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน

2 มิ.ย. 2560 11:27 น. 430 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตัวแทนผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ได้รับการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้ในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีวศึกษาและทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม เสริมสร้างวินัย ในกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ชมาพร/ภาพ เบญจมาภรณ์/ข่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด