รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๐”

5 มิ.ย. 2560 17:53 น. 498 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๐

ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์”

โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น

เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการค้ามนุษย์

ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ

และประกาศให้วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด