"ยุติธรรม" เสริมศักยภาพบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ เน้นการบริหารประเด็นข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน

6 มิ.ย. 2560 09:05 น. 407 ครั้ง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารประเด็นเพื่อการสื่อสาร"

 โดยมีนายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารประเด็นให้เป็นข่าวที่ตรงใจสื่อมวลชน"

 ทั้งนี้ เพื่อให้โฆษกประจำหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารงานยุติธรรมสำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น

ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริหารสื่อมวลชนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

***********************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด