“ยธ” พิจารณาจัดสรรทุนของรัฐบาลให้แก่บุคลากร

26 มิ.ย. 2560 16:06 น. 3,124 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล

(ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

จำนวน ๒ ประเภท ประกอบ ๑) ทุนศึกษาต่อ และ ๒) ทุนฝึกอบรม

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก อาทิ

เป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เคยได้รับการจัดสรรทุนในปีที่ผ่านมา

โดยมี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด