กรมบังคับคดี ชี้แจงประเด็น และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

18 ก.ค. 2560 16:04 น. 4,997 ครั้ง

            วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบังคับคดี แถลงชี้แจงกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีใช้ผลบังคับเมื่อพ้น 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับนี้ นับว่าเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดี และลดการประวิงคดี ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับคดี

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- กำหนดวิธีการยึดทรัพย์สินประเภทต่างๆให้มีความชัดเจนและครอบคุลมมากยิ่งขึ้น

- เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดได้เองและอายัดสิทธิเรียกร้องได้ทั่วประเทศ

- ยกเลิกขั้นตอนการรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาด

- การขายทอดตลาดสามารถดำเนินการในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการปกติได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล

- การยื่นคำร้องขอให้กำหนดหรือคัดค้านวิธีการขาย ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 3 วัน นับแต่ทราบวิธีการขาย

- ยกเลิกการคัดค้านราคาเสนอสูงสุดในการขายทอดตลาดและผูกพันราคา

- ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเข้าสู้ราคาเองในการขายทอดตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ตนต้องการหรือหาบุคคลอื่นมาสู้ราคา

            ในการนี้ กรมบังคับคดีได้วางแผนการสร้างความรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั่วประเทศและยกร่างกฎหมายในลำดับรองไว้แล้ว จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... 2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... และ 3) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ด้วยแล้ว

            นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้มีการวางแผนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง ให้แก่บุคลากรและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ได้แก่ สภาทนายความ ในส่วนภูมิภาค จำนวน 9 รุ่น (ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560) จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

- กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนทั่วไป ในส่วนกลาง จำนวน 8 รุ่น โดยจัดในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 4 รุ่น ในระหว่างวันที่ 15 16 21 และ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ  และในเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 4 รุ่น อยู่ระหว่างกำหนดวัน

            ทั้งนี้ สามารถรับชมถ่ายทอดสดการบรรยายกฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ผ่านทาง www.led.go.th ได้ตามวัน และเวลาที่กำหนดในแต่ละรุ่น

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด