"บังคับคดี" ชี้แจงสาระสำคัญ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30

19 ก.ค. 2560 11:15 น. 19,762 ครั้ง

         กรมบังคับคดี แถลงชี้แจงประเด็นสำคัญของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560 เผยลดขั้นตอนการบังคับคดี และลดการประวิงคดี พร้อมเตรียม
ออกกฎหมายลูกรองรับ ให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหารกรมบังคับคดี แถลงข่าวชี้แจงประเด็น และสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์
แจ้งวัฒนะ
         อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กฎหมายฉบับดังกล่าว ถือเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบ
เพื่อลดขั้นตอนการบังคับคดี และลดการประวิงคดี อันจะส่งผลให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
         1) กำหนดวิธีการยึดทรัพย์สินประเภทต่างๆ ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
         2) เจ้าพนักงานบังคับคดี มีอำนาจออกคำสั่งอายัดได้เอง
         3) ยกเลิกขั้นตอนการรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาด
         4) การขายทอดตลาดสามารถดำเนินการในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการปกติได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตศาล
         5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับคดี ต้องยื่นคำร้องขอให้กำหนดหรือคัดค้านวิธีการขาย
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 3 วัน นับแต่ทราบวิธีการขาย
         6) ยกเลิกการคัดค้านราคาเสนอสูงสุดในการขายทอดตลาดและผูกพันราคา
         และ 7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับคดีมีสิทธิเข้าสู้ราคาเองในการขายทอดตลาด
เพื่อให้ได้ราคาที่ตนต้องการ
         อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวต่ออีกว่า กรมบังคับคดีได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าว โดยการยกร่างกฎหมายในลำดับรองไว้แล้ว จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... 2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... และ 3) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... นอกจากนี้ กรมบังคับคดี
ได้มีการวางแผนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้
กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง ให้แก่ บุคลากร และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ได้แก่
สภาทนายความ ในส่วนภูมิภาค จำนวน 9 รุ่น 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา
ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา และกลุ่มเป้าหมายที่ 2
ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนทั่วไป ในส่วนกลาง จำนวน 8 รุ่น ทั้งนี้ สามารถ
รับชมถ่ายทอดสดการบรรยายกฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ผ่านทาง www.led.go.th ได้ตามวัน และเวลาที่กำหนด
ในแต่ละรุ่น

*******************************************************

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด