แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MOJ-JSL(2)

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / Re: หนี้นอกระบบ
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 11:59:40 »
เรียน คุณ สิริลักษณ์
       ตามที่ ท่านแจ้งว่าเป็นหนี้นอกระบบนั้น ขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 5753344 หรืออาจดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป

2
เรียน คุณ Arnada
       ตามที่ท่านแจ้งนั้น ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งในกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการแบ่งการครอบครองเป็นสัดส่วนหรือไม่ หากมีการแบ่งการครองครองเป็นส่วนสัดแล้วสามารถทำได้ แต่หากเป็นกรีที่ยังไม่มีการแบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัดจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน จึงขอแนะนำให้เจรจา
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

3
เรียน  Activelz
        ตามที่ท่านแจ้งนั้น หากมีการตกลงทำสัญญากู้ยืมและลงลายมือชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญกันไว้ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมได้ โดยจะต้องใช้สิทธิทางศาล หรืออาจดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือมีหนังสือบอกกล่าวมวงถามให้ชำระหนี้ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิทางศาลต่อไป
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

4
ปรึกษาข้อกฎหมาย / Re: โดนขู่ฆ่าทั้งดิฉันและแม่
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 11:23:46 »
เรียน Suwimon
      ตามที่ ท่านแจ้งนั้น ขอแนะนำให้เจรจาไกล่เกลี่ย และดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ครบถ้วน เนื่องจากทรัพย์มรดกยังไม่ได้แบ่งให้แก่ทายาททุกคน - การจัดการทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น เมื่อผู้จัดการมรดกยังมิได้ดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาททุกคนตามสิทธิของทายาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องถือว่าการจัดการทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ข้อมูลยังไม่ชัดเจนว่ามีการแบ่งปันทรัพย์มรดกเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ และสาเหตุของการข่มขู่เนื่องมาจากสาเหตุใด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบแนวทางในการพิจารณาให้คำปรึกษา
       หากท่านประสงค์สอบถามหรือปรึกษาข้อมูลอืนใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 5100 หรือสายด่วน 1111 กด 77
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

5
ปรึกษาข้อกฎหมาย / Re: การแบ่งกรรมสิทธิ์
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 10:42:57 »

เรียน  Kitipong_Tang
 ตามที่ท่านแจ้งนั้น ประเภทการจดทะเบียน มีดังนี้
 1. แบ่งแยกในนามเดิม หมายถึง เจ้าของที่ดินมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกที่ดินของตนและขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นอีกแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงในนามเดิมเช่นเดียวกับแปลงที่ขอแบ่งแยก
  2. แบ่งกรรมสิทธิ์รวม  หมายถึง  เจ้าของที่ดินผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมีความประสงค์แบ่งแยกที่ดินและขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน  คนละกี่แปลงก็ได้โดยแต่ละแปลงถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคนก็ได้
  3. แบ่งแยกประเภทอื่น ๆ   เช่น   แบ่งขาย , แบ่งให้ ,  แบ่งเวนคืน ,  แบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ หมายถึง การแบ่งแยกที่ดินที่ผู้รับสัญญามีความประสงค์ที่จะให้ที่ดินแปลงแยกไปออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในนามของผู้รับ   เช่น  ในนามของผู้ซื้อ  หรือผู้รับให้ แล้วแต่กรณี 
 โดยกรณีของท่านสามารถดำเนินการในส่วนของการแบ่งแยกตามข้อ 3 ได้ โดยท่านสามารถติดต่อไดที่ กรมที่ดิน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานค​ร 10210.หมายเลขโทรศัพท์
02 141 5555
    จึงเรียมาเพื่อทราบ

6
ปรึกษาข้อกฎหมาย / Re: คดีรถชน
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 10:18:26 »
เรียน  chiraphon
        ตามที่ ท่านแจ้งนั้น ข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาแนวทางในการให้คำปรึกษายังไม่ชัดเจนเพียงพอ หากท่านประสงค์ขอรับคำปรึกษาหรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 5100 หรือสายด่วน 1111 กด 77

7
เรียน คุณ wapp
       ตามที่ท่านแจ้ง สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหรือประสานผู้ปกครองให้มาเจรจาไกล่เกลี่ยหรือหากมีการทำร้ายร่างกายให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อาจแจ้งความดำเนินคดีได้ต่อไป หรือหากประสงค์สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาด้านกฎหมายอื่นใด สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 5100 หรือสายด่วน 1111 กด 77
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

8
เรียน คุณ ณปภัช
       ตามที่ท่านแจ้ง ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาด้านกฎหมาย ได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 5100 หรือสายด่วน 1111 กด 77 เนื่องจะต้องมีข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบอย่างเพียงพอในการพิจารณาให้คำปรึกษาหรือแนะนำ
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

9
เรียน คุณ ctutong
       ตามที่ท่านแจ้ง ท่านสามารถปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศาลแรงงานกลาง เนื่องจากเป็นขั้นตอนและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ
เลขที่ 404 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หมายเลขโทรศัพท์ 02 235 1500
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

10

 เรียน Thanakorn254011
        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-356-165 เพื่อขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุ หรือขอความช่วยเหลือในการฝึกพัฒนาอาชีพต่อไป

11
เรียน คุณ อรัญญา อาชญาทา
       ตามที่ท่าน แจ้งท่านสามารถขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร อาคารศาลากลางหลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 หมายเลขโทรศัพท์ 045 725180 หรือ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้นที่ 1  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 0 4575 6763
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

12
เรียน คุณ Saruta
        ตามที่ท่านแจ้ง การที่ท่านอ้างว่ามีการโพสต์ด่า ทำให้เสียหาย นั้น หากท่านมีความประสงค์ จะปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือสอบถามข้อมูลอื่นใด ท่านจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงพร้อมรายละเอียดให้ชัดแจ้ง ว่ามีมูลเหตุอย่างไร และข้อความหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ที่กระทำเป็นอย่างไร และท่านได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบแนวทางการพิจารณาให้คำปรึกษาหรือแนะนำ ดังนั้น หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 5100 หรือสายด่วน 1111 กด 77
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

13
 เรียน npnop424331105
        ตามที่ท่านแจ้ง หากกรณีดังกล่าวได้มีหมายบังคับคดีของศาล หรือสำนักงานบังคับคดีแล้ว (ซึ่งท่านต้องตรวจสอบให้ชัดเจน) สามารถติดต่อสำนักงานบังคับคดี ตามหมายดังกล่าว เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ หรืออาจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี หมายเลขสายด่วน 1111 กด 79
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

14
เรียน  คุณ เสกสันต์ นาปันจักร์
        ตามที่ท่ายนแจ้ง ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นหากการที่ยายยกที่ดินให้แก่บุตรเป็นการให้โดยเสน่หา ให้โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งตามหลักกฎหมาย หากมีความประสงค์เพิกถอนการให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531 ผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ ดังนี้  (1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง (2) ถ้าผู้รับได้ทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ (3) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังจะสามารถให้ได้
          ซึ่งจะต้องเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล หากท่านมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐได้ เช่น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ฯ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ต่อไป หรือกรณ๊ดังกล่าวอาจมีการเจรจาไกล่เกลี่ยได้
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

15
เรียน นายไฑ ปุณณพุฒิพงศ์
       ตามที่ท่านแจ้ง ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้น ตามหลักทั่วไปในการต่อสู้คดีจะต้องมีทนายความในการช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง เว้นแต่ในคดีผู้บริโภค แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีข้อพิพาทกันในส่วนของการบุรุกและการทำให้เสียทรัพย์ จึงต้องพิจารณาเป็นส่วน ๆ ซึ่งผู้ร้องต้องมีทนายความในการให้ความช่วยเหลือ หากผู้ร้องมีความประสงค์สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาข้อมูลอื่นใด สามรถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรรม 02 1415100 หรือสายด่วน 1111 กด 77
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน้า: [1] 2 3 ... 8