สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ปรึกษาข้อกฎหมายที่ว่า ใบเสร็จค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ครับ  (อ่าน 3116 ครั้ง)

ผมได้ยื่นใบเสร็จค่าฝากครรภ์ เพื่อขอลดหย่อนภาษี ปี 61 ซึ่งทุกอย่างตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา แล้วพอมาเดือนมีนาคม ทาง กรมสรรพกร ได้ขอ เอกสารเพิ่มเติม นั่นก็คือ ทะเบียนสมรส ซึ่งผมยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ครับ

คำถามคือ ถ้าผมจดทะเบียนสมรส ในเดือน มีนาคม 62 ผมสามารถใช้เอกสารทะเบียนสมรสปัจจุบันยืนยันให้กับทาง กรมสรรพกร ว่า ญ คนนี้คือ ภรรยาของผมจริงได้ไหมครับ เนื่องจากในข้อกฎหมายไม่ได้ระบุว่า ทะเบียนสมรส ต้องจดภายในปีนั้นๆ

เพราะว่าวันสุดท้ายของการยื่นขอคืนภาษี คือ 9 เมษายน 62

อ้างอิง:

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  20)  พ.ศ.  2513  และมาตรา  42  (17)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  10)  พ.ศ.  2496  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (99)  ของข้อ  2  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  126  (พ.ศ.  2509)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร   “(99)  เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่ายจริงสําหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวแต่ไม่เกินหกหมื่นบาท  หากการจ่ายค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตรสําหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวมิได้จ่ายในปีภาษีเดียวกัน  ให้ได้รับยกเว้นภาษี ตามจํานวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี  แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาท  ทั้งนี้  สําหรับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”
 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โดย: bamossza เมื่อ: 03 มีนาคม 2019, 16:04:17


เรียน  คุณ bamossza

           ในกรณีดังกล่าวค่าฝากครรภ์เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีภาษีซึ่งการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในปีภาษี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 9 เมษายน 2562
            หากประสงค์ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-141-5100

                                                                       ขอบคุณคะ

โดย: MOJ-JSL เมื่อ: 05 มีนาคม 2019, 15:03:07