สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ขอถามเรื่องอำนาจศาลทหารกับศาลทุจริต  (อ่าน 5024 ครั้ง)

สงสัยเขตอำนาจศาลครับ คือถ้าทหารทำผิดมาตรา 157 ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทหารด้วยกัน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อทหารด้วยกัน แบบนี้ขึ้นศาลไหนครับศาลทหารหรือศาอาญาคดีทุจริตฯ เช่นการจัดหาในหน่วยทหาร การออกคำสั่งมิชอบ

โดย: พิชาติ ผู้ภักดี เมื่อ: 16 มกราคม 2018, 17:05:50


เรียนคุณพิชาต

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการนำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาคดีทุจริต ไปบังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหาร ดังนี้

มาตรา ๔ ให้นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา ๗ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ไปใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหารด้วย โดย
(๑) ผู้มีสิทธิยื่นคําร้องขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๗ ได้แก่ อัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๒) ผู้มีอํานาจฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๓) การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลทหารตั้งให้แก่จําเลย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๔) การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลตามมาตรา ๑๒ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๕) การอุทธรณ์และฎีกาในศาลทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๖) การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในส่วนอาญา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๗) ให้คําว่า “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร

ประกอบกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๑๓ บัญญัติว่า
"ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทําผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระทําผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด และมีอํานาจสั่งลงโทษบุคคลใด ๆ ที่กระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง"

และมาตรา

มาตรา ๑๖ บุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร คือ
(๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ
(๒) นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจําการ เฉพาะเมื่อกระทําผิดต่อคําสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
(๓) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจําการหรือประจําการ หรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๔) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
(๕) ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจําการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รับตัวไว้เพื่อให้เข้ารับราชการประจําอยู่ในหน่วยทหาร
(๖) พลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร เมื่อกระทําผิดในหน้าที่ราชการทหาร หรือกระทําผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหน่วยทหาร ที่พักร้อน พักแรม เรือ อากาศยานหรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
(๗) บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๘) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมาตรา ๑๗๖
(๗) บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๘) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ดังนี้แล้ว จากบทบัญญัติดังกล่าว การพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผู้กระทำความผิดเป็นทหาร จึงอาจเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อเท็จจริงในแต่ละคดีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านนำเรื่องหรือคดีของท่านเข้าปรึกษากรมพระธรรมนูญทหาร กระทรวงกลาโหม เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องและชัดเจนต่อไป

ขอบคุณครับ

โดย: MOJ-JSL(1) เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2018, 11:11:48