ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศสำนักงานปลัดการทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม (29 พ.ค. 2563 18:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22 พ.ค. 2563 13:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22 พ.ค. 2563 13:08 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานกองทุนยุติธรรม ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) (13 พ.ค. 2563 16:42 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (13 พ.ค. 2563 15:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ (28 เม.ย. 2563 09:51 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (23 เม.ย. 2563 09:36 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (17 เม.ย. 2563 17:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (14 เม.ย. 2563 16:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (14 เม.ย. 2563 16:12 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (10 เม.ย. 2563 14:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (31 มี.ค. 2563 16:43 น.)