ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (12 พ.ย. 2562 16:48 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (8 พ.ย. 2562 13:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุฯ (6 พ.ย. 2562 14:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (6 พ.ย. 2562 14:36 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกรฯ (6 พ.ย. 2562 14:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (1 พ.ย. 2562 18:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (29 ต.ค. 2562 08:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (29 ต.ค. 2562 08:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (29 ต.ค. 2562 08:34 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (25 ต.ค. 2562 10:18 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ (25 ต.ค. 2562 10:12 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (21 ต.ค. 2562 11:53 น.)