การประกวดสรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม (Young Justice Public Relations 2018 : ไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม)

11 มิ.ย. 2561 10:47 น. 4,302 ครั้ง

              กระทรวงยุติธรรม ค้นหาสุดยอดนักประชาสัมพันธ์ไอเดียสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม (Young Justice Public Relations 2018 : ไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงยุติธรรมที่พึ่งของประชาชน” ที่เน้นการสื่อสารสู่สาธารณชนให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงบทบาทภารกิจ และงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก เข้าถึง และสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ หากไม่รับความเป็นธรรม

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด